Frågor och svar

Life Nutritest

 1. Till vem rekommenderar ni Life Nutritest nutrigenetic analys?

  Det finns många aspekter på detta men man kan säga, till alla som är nyfiken på sina genetiska förutsättningar och har ett intresse att lära sig mer om sin kropp.

  Fördelen med att få bättre kännedom om sina genetiska förutsättningar är bl.a. att man förbättrar möjligheter att bibehålla eller öka sin vitalitet, hålla sig frisk, uppnå en optimal kroppsvikt och få ut mer ut av sin träning.

  Med ökad insikt om sin förutsättningar kan man optimera sin kosthållning för bästa upptag av olika näringsämnen som mineraler, vitaminer och kan komplettera med kosttillskott anpassad efter sina anlag för att undvika det som kan leda till brist. Om det visar sig att du har ogynnsamma gener, kan du anpassa din kost därefter och undvika sådan som kan vara ohälsosamt för dina anlag.

 2. Hur kontaktar jag er?

  Vi har problem med vår email: info@nutritest.se den fungerar inte förnärvarande. Använd istället info@lifegenomics.se

Provet

 1. Jag spillde ut vätskan ur provbehållaren. Vad ska jag göra?

  Undvik kontakt med vätskan. Torka upp och släng i hushållssopor. Du måste få en ny provbehållare av oss. Utan konserveringsmedlet kommer saliven inte att ge DNA av god kvalitet. Skicka in den tomma behållaren och beställningsformuläret till: Life Genomics, Odinsgatan 28, 411 03 Göteborg. Ange ”Spilld vätska” på beställningsformuläret. Vi skickar ett nytt provtagningskit till adressen du anger.

 2. Det blev för mycket saliv i behållaren. Vad ska jag göra?

  Lite för mycket saliv har normalt ingen betydelse. Skicka in provet till oss på normalt sätt. Skulle vi inte få DNA av tillräckligt god kvalitet från ditt prov kommer vi att kontakta dig och skicka ett nytt provtagningskit till den adress du uppger. Oftast får man i för mycket saliv på grund av att man skruvat fast tratten för hårt i behållaren.

 3. Hur länge håller salivprovet? Är det bråttom att posta det?

  Efter att saliven blandats med konserveringsvätskan så håller den mycket länge vid rumstemperatur – flera år. Det skadar inte provet att frysas så även vintertid går det bra att skicka provet med vanlig post.

 4. Är saliv verkligen en bra provtyp för DNA-analyser?

  Ja. Saliv innehåller vanligen mycket DNA av god kvalitet och det är ett enkelt prov att ta själv. Laborativt är det enklare att hantera än topsning.

Analysen

 1. Vad händer med provet efter analysen?

  Både saliv och DNA slängs inom 60 dagar efter rapporterad analys.

 2. Hur går analysen till?

  Se informationen under ”Vad händer på labbet ”.

 3. Hur många genetiska varianter analyseras?

  105 genetiska varianter i nästan lika många gener analyseras. Av tekniska eller andra skäl kan 1-2 av dessa saknas i en analys och det räknas trots allt som en fullständig rapport.

 4. Analyseras några sjukdomsgener i NutriTest?

  Nej. Inga sjukdomsgener analyseras.  Inga gener som visar på specifik risk för sjukdom analyseras, varken cancer, hjärt-kärl-sjukdomar eller andra.

 5. Vad är Nutritest för analys.

  Nutritest är en genetisk analys av drygt 100-talet SNPs framtagen av genetiker, kemister och biokemister specialiserade på ämnesomsättning i samråd med läkare och nutritionister.

Boken

 1. Min bok saknar information om en eller två gener. Vad har hänt?

  I en eller två genetiska positioner gick ditt prov inte att tolka. Detta kan hända på grund av olika tekniska orsaker. Mängden och kvalitén på DNA i saliven kan variera. Vissa personer har ovanliga genetiska variationer bredvid de som vi analyserar för, vilket kan störa analysen. Vi betraktar en analys som godkänd om minst 103 de 105 positioner som vi analyserar kan tolkas.

 2. På sidan 15 finns en matpyramid som inte motsvarar kostråden i boken. Varför då?

  Matpyramiden är ingen rekommendation men en illustration över hur många äter.

 3. Jag tycker inte att tolkningen av mitt genetiska resultat stämmer överens med hur jag uppfattar mig. Varför?

  Analysen ger de genetiska förutsättningarna. Vad du gjort i livet, din miljö, påverkar hur du nu är i mycket stor grad. De genetiska variationer som analyseras i Nutritest medför ökad eller minskad risk som startförutsättning i livet men det är du som bestämt vad du gjort med livet. Generna tar inte bort den fria viljan. Nutritest analyserar inga sjukdomsgener och inget som du själv inte kan påverka. Analysen tittar på drygt 100 genetiska variationer men människor skiljer sig åt i många fler positioner i DNAt. Kanske har du en ovanlig variant som Nutritest inte analyserar men som påverkar just dig mer än de som ligger till grund för rapporten.

Genetik

 1. Vad är gener och genmutationer?

  Gener är områden på DNA-kedjan som bär instruktioner för syntes av proteiner. Varje gen är en sekvens med en specifik följd av fyra nukleotider (dessa benämns A, T, C och G), och sekvensen bestämmer ett visst protein. Ibland kan en mutation (ett fel) inträffa i processen när DNA kopieras, och då blir nukleotidsekvensen avvikande (genetisk mutation). Detta medför att funktionen hos det protein som genen kodar för kan bli annorlunda. Mutationer kan leda till försämringar, men även i vissa fall till förbättringar. Det är inte ovanligt att en mutation, som blir bestående i populationen, ger fördelar under vissa förutsättningar och nackdelar under andra. För en personlig DNA-analys analyserar vi fler än 100 positioner (loci) i ditt DNA där mutationer kan uppstå. En viss typ av mutation i en position i DNA:t kallas genotyp. Eftersom vi ärver DNA från både mor och far har vi två exemplar av varje gen. Därför, om det finns möjlighet till substitution (utbyte av en nukleotid mot en annan) i en specifik position i DNA:t, t. ex. från C till T, har vi 3 möjliga genotyper: CT, TT eller CC, d.v.s. mutationen kan förekomma i den ena upplagan av genen, i båda upplagorna, eller så förekommer den inte alls. Olika genotyper är avgörande faktorer till att vi människor är olika: vi har olika ögonfärg, olikfärgad hud, olika talanger, vi är olika känsliga för sjukdomar och vi har individuella matvanor.

 2. Vad är nutrigenetik?

  Nutrigenetik är det vetenskapliga fältet som studerar hur individuella genetiska varianter påverkar hur personerna svarar på olika typer av mat. Hur individens näringsbehov påverkas av dess genetiska uppsättning.